0

Out of 0 Ratings

Owner's of the Makita Home Safety Product FLASHLIGHT gave it a score of 0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  0 out of 5
 • Durability

  0 out of 5
 • Maintenance

  0 out of 5
 • Performance

  0 out of 5
 • Ease of Use

  0 out of 5
of 32
 
TEXNIKA XAPAKTHPIETIKA
MOVTEAO ML120 ML140
Aapnepaq
......................................... 12
V
0,7 A
12
V
0,7A
Aiamausiq
(L
x
W
x
H)
..........................................
272
xth.
x
94
xih.
x
98 xih.
272
xih.
x
94 xih.
x
107
xih.
Bapoq KaBapb
....................................
0,3
Xyp.
0,3
XYP.
A6yw
TOU
OUVEXI<~~EVOU
npoyp6ppaToq Epsuvaq Kai avanTucqq,
01
napouueq npo6iaypaQEq
napa-ripqoq: Ta
TEXVIK~
XapaKTqpimiKa pnopei va 6iaqEpouv an6 XGpa
UE
XGpa.
*
unoKcivTai
UE
aMayi xwpiq npoei6onoiqq.
IHMANTIKEI OAHTIEI AIaAAEIAI
nPOElAOIl01HtH:
OTav XpquiponoieiTE
~AEKT~IK~
Epyaheia, nptnsi
~~VTOTE
va aKohoueeiTE
TIS
pauiKEq npo~uh6c~iq
aup5hEiaq yia peiwq
TOU
KIV~DVOU
~OTI~S,
rlhEKTpOnhqciaS Kai npouwni~oir TpaupaTiupo6. KaBGq Kai
TIS
napaK6Tw o6qyisq:
AIABAITE OAEI
TIE
OAHTIEI.
1.
AiapaoTE
~~OUEKTIK~
auTo
TO
eyxeipiiio oiqyihv Kaehq Kai
TO
eyxeipiiio oijqyihv
TOU
@OPTIOT~~
npiv
an6
Kaee xpfioq.
2.
AUTOS
o
@avoq avahapnfiq
~EV
eivai aiiappoxoS. Mq
TOV
~pqoiponoifioe~e
UE
vwntq
fi
uypiq
TonoOcoioq. Mq
TOV
EKeEfJETE
UTq
ppoxfi
fi
mo
xiovi. Mq
TOV
~AUVETE
pe
vepo.
3.
Eva ppaXuKuKAwpa pnopoi va ITpOKaAEoEi iiappofi ugqhou poUpaToq, unepetppovoq, niBav6
eyltaupara Kai
aropq
p&yaAuT&p&S
7,qpitq.
(1) Mqv ayyi€,&T&
TO
EUWTEPIKO
TQ~
KegaAfiq
TOU
@avou avahapnfiq
pe
Aapiioq, p&TaAAiKa EpyaAeia,
(2)
Mqv ayyi€,eT&
TOUS
noAouq
T~S
pnaTapiaq
pe
Kavka
ayhyipo
UAIKO.
(3)
A~o@&~~ETE
va
$UA~IYCJ&TE
TQ
KaotTa pnaTapiaq
OE
ioxeia
pc
pET0AAIKa avriKeipeva onwq
4.
noTk
pqv EKOheTe
~q
KaokTa pnaTapiaq
OE
@Aoyeq,
@WTI~
fi
peyahq
<&IJT~.
H
iiappq€,fi
TQ~
ea
npOKOA&o&l aneAeuOtpooq ElllKiV6UVOV
UAIK~V.
5.
Mqv anoauvappoAoyfio&T&
TO
@op~ia~fi
fi
~q
KaoiTa
pnaTapiaq. OTav Xpoia<ovTai otppiq
fi
E~IIJKEU~~
nqyaivoTe
Ta
a&
E€,OUCYIO~OT~~&VO
TEXVIKO.
Eo@aAp&vq enavaouvappohoyqoq pnopei va
llpOKaA&o&l qhEKTpOWAqti0
fi
@WT16.
EaV ~~pIOUpyq~&i
KanOlO
npophqpa, oUp~OUA&Ue&iT&
TO
nhqoiio~~po K~VT~O &CUWQp&TQOII$
MaKiTa
rj
peTanwhqTfi.
ria
TO
iiao$aAiaq
T~S
oiyoupiaq Kai acionioTiaq
TOV
npo'iowwv
paq
nptnei
01
E~I~KEU~~,
epyaoieq
IYUVT~~~QUQS
fi
puepiaeiq va
EKTEAOUVTOI
an6
e€,ouoioioTqptva epyamfipia
KA~.
Kap@ia, KtppaTa,
KA~.
6.
U&pplS n&AaTwV M6KITO.
@YAAZETE AYTEI TIT OAHTIEI.
28